EN

1.

oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos opreme, dobara i usluga u slobodnu zonu